Stedebouwkundige uitwerking Manpadslaangebied goed ontvangen

Haalbaarheidsstudie Manpadslaangebied

Begin dit jaar heeft v-eld in opdracht van ontwikkelaar Parck Manpad de haalbaarheidsstudie voor het Manpadslaangebied afgerond. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om 20 woonkavels van 1000 m2 in het Mapadslaangebied te ontwikkelen. Tijdens het maken van deze studie is intensief gecommuniceerd met de kerngroep van omwonenden. Conclusie van de haalbaarheidsstudie is dat het goed mogelijk is om die 20 kavels te ontwikkelen en dat, afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden bij de uitwerking, deze ontwikkeling een positief effect op het hele gebied zal hebben.

Met deze ontwikkeling is het namelijk mogelijk om ca. 1,9 ha. aan verpauperd kassengebied te saneren, de bestemming om dit kassenareaal te verdubbelen tot ca. 3,8 ha. van het gebied af te halen en in plaats daarvan 9,5 ha. onbebouwd gebied in te richten als openbaar natuur en recreatiegebied.

Het verpauperde kassengebied achter de Manpadslaan

Het verpauperde kassengebied achter de Manpadslaan

Voorwaarde is wel dat de 20 woonkavels zorgvuldig worden ingepast. Met name de zuidkant van het gebied is bijzonder mooi. Er moet dus bij de inpassing van de kavels rekening gehouden worden met deze informele kwetsbare wereld van de Manpadslaan en het bekende Huis te Manpad. Om te testen of dit kan is een aantal telmodellen gemaakt (schuiven met blokjes om te kijken wat de ruimtelijke consequenties van het invoegen van deze oppervlaktes zijn) en van drie van de meest kansrijke telmodellen is een eerste schetsuitwerking gemaakt (testen of die telmodellen tot een ontwerp met ruimtelijke kwaliteit uitgewerkt kunnen worden).

De haalbaarheidsstudie is door de kerngroep goed ontvangen en leverde een interessante discussie op, waarin duidelijk werd welke modellen van de haalbaarheidsstudie het meest op draagvlak kunnen rekenen.

Voor meer informatie over de haalbaarheidsstudie klik hier.

Stedebouwkundige uitwerking: Wonen, recreatie en nieuwe natuur

Na de afronding van deze studie is het college van Heemstede gevallen en vernieuwd en is voor het Manpadslaangebied een nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan. Om toch een goed doorzicht te geven op de mogelijkheden van dit gebied, heeft de ontwikkelaar besloten een verdere uitwerking van de studie te maken en deze ook te presenteren aan de Kerngroep van omwonenden.

De volgende uitgangspunten waren voorgeschreven door de gemeente Heemstede:

  1. Geen bebouwing aan de Rivierenbuurt.
  2. De volkstuinen moeten gehandhaafd blijven.
  3. De woningen moeten geconcentreerd worden in de zuidwesthoek.
  4. De zichtlijn naar Leyduin moet vrij van bebouwing blijven.

In aanvulling daarop zijn bij het maken van de uitwerking de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Een zo groot mogelijk aaneengesloten natuurgebied volgens de aanwijzingen van Noordhollands Landschap.
  2. Geen negatieve effecten op de wereld van de Manpadslaan.
  3. Het maken van een robuuste afscherming tussen de woningen aan de Manpadslaan en het voormalige kassengebied.
  4. Het creëren van een aantrekkelijk zicht tussen de Manpadslaan en het nieuwe natuurgebied.
  5. Zorgen voor woningen met een goede woonomgeving.
Schetsuitwerking van het Manpadslaangebied

Schetsuitwerking van het Manpadslaangebied

De uitwerking laat zien dat de woonkavels grotendeels op de locatie van de bestaande kassen gesitueerd kunnen worden. De nieuwe ontwikkeling wordt met riant ingeplante zones van gemiddeld 40 meter los gehouden van de wereld van het Manpadslaangebied. Door het open houden van een met water en bomen ingerichte parkstrook wordt het mogelijk om vanaf de Manpadslaan het nieuwe natuurgebied te ervaren. Door de nutriëntenrijke toplaag van het natuurgebied af te graven en naar de zijkanten te verleggen ontstaat een nat, schraal natuurgebied dat aansluit op het natura 2000 gebied ten westen van de Leidsevaart. Het water in dit gebied wordt geïsoleerd van het Leidsevaartwater zodat ook de kwaliteit van het water zal verbeteren. Het water aangrenzend aan de woonkavels wordt juist nadrukkelijker aangesloten op de Leidsevaart, zodat er recreatieve mogelijkheden ontstaan voor de woningen en de omgevingskwaliteit voor elke woning uitzonderlijk hoog is.

Maquette met inzetstuk van de uitwerking (studo Transue)

Maquette met inzetstuk van de uitwerking (studio Transue)

De uitwerking werd door de omwonenden goed ontvangen en gezien als een beter alternatief dan het gebruik maken van de bestemmingsplanruimte om 1,9 ha. extra kassengebied te bouwen. Nu is het nog zaak om de gemeente te overtuigen.

Voor meer informatie over de stebouwkundig landschappelijke uitwerking van het Manpadslaangebied klik hier.