Stedebouwkundige visie Oostende

Samen met Posad Spatial Strategies werkt v-eld aan het maken van een stedebouwkundig / landschappelijke visie voor het ‘kadelint’ in Oostende.

Het kadelint is de omgeving van binnen- en buitenhaven in Oostende.

Het kadelint in Oostende (beeld Posad)

De haven, de stad en het landschap zijn in Oostende sinds de oorsprong van de stad innig met elkaar verbonden. Niet alleen ruimtelijk, maar veel directer, als levensbelang. De polders rondom Oostende waren in de oude tijden cruciaal in de verdediging van de stad, waarbij de zee regelmatig binnengelaten werd en zo een haast onneembare ring van water, onder invloed van het getij, rond de stad legde. Dit militaire belang zorgde er voor dat het schorren- en slikkenlandschap dat in de overige delen van de Vlaamse kust snel ingepolderd werd, hier nog lange tijd bleef bestaan, en in sommige delen ook nu nog herkenbaar is.

Het beleg van Oostende (1600) Goed te zien is de doorgestoken duinenrij aan de oostkant van Oostende. De plek waar later de haven gemaakt zou worden.

Oostende in 1706

Ook bij de ontwikkeling van de haven werden de mogelijkheden van het omliggende landschap gezien. Door de polders te gaan gebruiken als een natuurlijk spuigebied, kon de haven steeds op diepte gehouden worden waardoor de toegankelijkheid gewaarborgd was. Deze, in moderne terminologie, ecosysteemdiensten bleven tot in de napoleontische tijd bestaan, waarna overgegaan werd op het maken van kunstmatige spuikommen waarvan de grootste nu nog steeds een markant gebied in Oostende vormt.

Een van de opgaven bij de studie van het kadelint is hoe dit unieke landschap weer een rol kan gaan spelen bij de ontwikkeling van Oostende in het algemeen en de omgeving van de haven in het bijzonder. En in het licht van de grote opgaven van alle kuststeden nu, wordt ook hier nadrukkelijk gekeken op wat voor manier gebruik gemaakt kan worden van de ecosysteemdiensten die dit landschap nog altijd kan leveren. Daarbij kan gedacht worden aan waterberging tegen verdroging, piekberging tegen overstromingen, maar bijvoorbeeld ook zandsuppletie om de duinenrij te versterken.

De haven speelt ook een actieve rol in de energietransitie en ze noemt zichzelf al de ‘Energy Port’ van België. Bij de aanleg en bij het onderhoud van de in ontwikkeling zijnde offshore windparken voor de kust van België is Oostende belangrijk. Posad en v-eld onderzoeken wat er voor nodig is om deze ambitie nog meer inhoud te geven door te kijken hoe in de haven zelf ook energie opgewekt kan worden en op welke manier dit vervolgens ruimtelijk kan worden vormgegeven.