‘Daar Bij Die Molen’ grootste, interactieve kaart van Nederland

Nederland staat voor een van de meest ingrijpende ruimtelijke veranderingen van de afgelopen 300 jaar: de energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar. Die transitie is nodig. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Om er voor te zorgen dat klimaatverandering niet al te erg wordt.

Met het project ‘Daar bij die Molen’ gaat v-eld in samenwerking met Remco Rolvink Spatial Strategies, Generation Energy en Quintel, ondersteund door Urgenda een event opzetten, waarbij het publiek kennis kan nemen van de energieopgave en tegelijk op concreet, lokaal niveau aan die opgave kan werken. Kern van het event is in het kort gezegd het maken van een enorme kaart van Nederland met daarop de opgave van de energietransitie voor iedereen inzichtelijk en beïnvloedbaar gemaakt, gecombineerd met een ‘infowall’ met informatie over geschiedenis, urgentie en mogelijkheden. Op de kaart kunnen groepen mensen met behulp van een tablet de elektriciteitsopgave bekijken en de plek en aard van verschillende onderdelen beïnvloeden, om zo te proberen de groeiende energievraag op een goede manier in te passen.

De grootste, interactieve kaart van Nederland

Er is veel ontwerpend onderzoek is gedaan naar de ruimtelijke impact van de energietransitie, maar de samenleving buiten het professionele bereik wordt onvoldoende gemobiliseerd. Met dit project willen we de burger bereiken door de impact tegelijkertijd op nationaal en op lokaal niveau inzichtelijk te maken. We willen met ‘Daar bij die Molen’ de brug slaan tussen regionale en nationale visies aan de ene kant en lokale initiatieven aan de andere kant. We willen daarmee enerzijds meer aandacht geven aan mogelijkheden voor samenhangende visies, terwijl we aan de andere kant lokaal inzichtelijk maken wat de urgentie is en wat de consequenties zijn. Daarmee hopen we begrip, daadkracht en draagvlak op het lokale niveau te stimuleren en tegelijkertijd te koppelen aan die samenhangende visies. Zo werken we dus toe naar een versnelling van de energietransitie met meer visie èn meer draagvlak. Als bijvangst hopen we dat het inzichtelijk maken van urgentie en enormiteit van de opgave aan een groot publiek bij kan dragen aan een positieve cultuurverandering.

Samen de plek en aard van de energietransitie beïnvloeden

De eerste fase van het project is nu mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Urgenda en de bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze eerste fase is gericht op het ontwikkelen van de kaart als gereedschap met alle techniek die daarbij hoort. Dit leidt tot een eerste symposium eind van dit jaar, waarbij de opzet gepresenteerd wordt.