Heemstede Manpadslaangebied: Wonen, Recreatie en Nieuwe Natuur.

Inleiding

Als vervolg op de haalbaarheidsstudie waarin is onderzocht of het uitgeven van 20 kavels van 1000m2 op het Manpadslaanterrein haalbaar is, is nu een eerste uitwerking gemaakt die laat zien hoe een dergelijke ontwikkeling er dan uit kan zien. In het verlengde van die haalbaarheidsstudie en op basis van de discussie die in de commissie heeft plaatsgevonden is ook bij het maken van deze uitwerking gekeken naar de zuidwesthoek van het gebied, de hoek waar nu de kassen liggen.

In de uitwerking wordt een beeld gegeven van de hoofdopzet van de ontwikkeling. Er wordt dus antwoord gegeven op de vraag waar de woningen liggen, hoe deze ontsloten worden, hoe de aansluiting op het omliggende gebied is, waar de belangrijkste openbare ruimte in het plan te vinden is enz. Er wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe de woningen er uit zien, welke materialen er in de openbare ruimte gebruikt worden of welke soorten beplanting worden toegepast.

Sfeerimpressie van de ontwikkeling in het Manpadslaangebied

Sfeerimpressie van de ontwikkeling in het Manpadslaangebied

Hoofdopzet

De volgende uitgangspunten waren voorgeschreven door de gemeente Heemstede:

 1. Geen bebouwing aan de Rivierenbuurt.
 2. De volkstuinen moeten gehandhaafd blijven.
 3. De woningen moeten geconcentreerd worden in de zuidwesthoek.
 4. De zichtlijn naar Leyduin moet vrij van bebouwing blijven.

In aanvulling daarop zijn bij het maken van de hoofdopzet van uitwerking de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Een zo groot mogelijk aaneengesloten natuurgebied volgens de aanwijzingen van Noordhollands Landschap.
 2. Geen negatieve effecten op de wereld van de Manpadslaan.
 3. Het maken van een robuuste afscherming tussen de woningen aan de Manpadslaan en het voormalige kassengebied.
 4. Het creëren van een aantrekkelijk zicht tussen de Manpadslaan en het nieuwe natuurgebied.
 5. Zorgen voor woningen met een goede woonomgeving.

Schetsuitwerking Manpadslaangebied

Nieuwe Natuur

Zoals ook aan de overkant van de Leidse vaart is gerealiseerd, is het de bedoeling om de nutriëntenrijke toplaag (ca. 40 – 50 cm.) van het gebied af te graven. Zo ontstaat een waterrijk, nutriëntenarm gebied, dat voor de natuur extra interessant is. De vrijkomende grond wordt gebuikt om de tuinen van de woningen een goede basis te geven en een goede drooglegging. Ook het gebied aan de rivierenwijk wordt iets opgehoogd om de mogelijkheid te maken om middels boombeplanting een goede overgang van wijk naar natuurgebied te maken.

Het watersysteem in dit nieuwe natuurgebied wordt met een aantal simpele kunstwerken geïsoleerd van het systeem van de Leidsevaart, zodat ook in het watersysteem een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Door het natuurgebied loopt een fietspad en wellicht een aantal voetpaden. Het fietspad is een wens van de provincie en vormt de kortsluiting tussen Groenendaal en het duingebied.

Per saldo wordt ook het woongebied interessanter voor de natuur. Waar nu nog kassen staan, liggen dan forse tuinen en een fors openbaar gebied met veel groen en water. Voor dieren en planten is dat een kansrijkere combinatie.

Het woongebied

De twintig kavels zijn zo gesitueerd, dat ze te eerste een zicht vrijhouden tussen de Manpadslaan en het nieuwe natuurgebied, ten tweede afstand bewaren tot de woningen aan de Manpadslaan en ten derde het eventueel in de toekomst te maken zicht tussen Groenendaal en Leyduin niet blokkeren.

Ook het woongebied kent extra water. Dit is wel aangesloten op de Leidsevaart, zodat de mogelijkheid voor het hebben van een sloepje bestaat. Elke woning in het gebied grenst aan water. De meest oostelijke strip met woningen grenst aan de verbrede watergang tussen woningen en volkstuinen; de middelste strip grenst aan een nieuwe waterplas in de centrale openbare ruimte en de westelijke strip grenst aan de Leidsvaart.

Centraal in het gebied is een stevige openbare ruimte vrijgehouden. Door het slim beplanten van de randen van het water en de erfgrenzen wordt de impact van de woningen op de omgeving geminimaliseerd en de omgevingskwaliteit verhoogd.

De ontsluiting

Er zijn drie varianten voor de ontsluiting meegenomen. De voorkeursvariant is een ontsluiting via een nieuwe aansluiting op de Herenweg. Via een brug over het water wordt het interne circuit van de woningen verbonden met een minimaal weggetje zoals bv de Manpadslaan met de Herenweg. In de ideale situatie volgt dit weggetje een tracé over de grond van de provincie alwaar het gecombineerd aangelegd kan worden met het gewenste fietspad.

De overige varianten zijn een directe verbinding met de Manpadslaan, of een verbinding die via het parkeerterrein van de volkstuinen parallel blijft lopen aan de Manpadslaan tot vlak bij de kruising met de Herenweg.

Maquette met inzetstuk van de uitwerking (studo Transue)

Maquette met inzetstuk van de uitwerking (studio Transue)

Maquette (studio Transue) met inzetstuk uitwerking woningen (foto Lodewijk Loor)

Maquette (studio Transue) met inzetstuk uitwerking woningen (foto Lodewijk Loor)

Bekijk hier de presentatie van v-eld aan de kerngroep:

Presentatie v-eld aan kerngroep Manpadslaangebied (.ppt)

Vogelvlucht van het Manpadslaangebied

3 Antwoorden op “Heemstede Manpadslaangebied: Wonen, Recreatie en Nieuwe Natuur.”

 1. Komt er een geluidswal voor het drukke spoor?Is dit meegenomen?

  Zeer wenselijk.

  Verneem graag van u.

  1. Dit schetsontwerp heeft op dit moment geen status. De gemeente is aan zet en bereidt een nieuwe visie voor. Daartoe zal ze ook in gesprek gaan met belanghebbenden.
   Zie voor de stand van zaken: https://www.heemstede.nl/actueel/plannen-en-projecten/manpadslaangebied/
   Daar kunt u overigens ook het milieuadvies uit 2008 (https://www.heemstede.nl/fileadmin/files/heemstede/documenten/Plannen_en_projecten/Manpadslaangebied/2008-06-27_advies_Milieudienst_IJmond.pdf) vinden, waarin de geluidscontouren staan. Die zullen, nadat ze geactualiseerd zijn, de basis vormen voor een beslissing voor een geluidswal of niet. Het lijkt er op dat er, afhankelijk van de plannen, volgens de norm geen geluidswal nodig zal zijn.

  2. Duh. Waarom een geluidswal…. je beslist toch zelf of je daar wilt gaan wonen…..

Reacties zijn gesloten.